<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

ممکن است کف سپتیک تانک مخصوصا قسمت اول آن شیبی حدود ۱ به ۴ داشته باشد، ممکن است این شیب در تمام کف سپتیک به میزان بسیار جزئی اعمال گردد. حجم سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

t=1.3-0.3 log PQ

در این فرمول t زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک- P تعداد جمعیتی که برای تصفیه فاضلاب ناشی از فعالیت آنها سپتیک تانک ساخته شده و Q فاضلاب سرانه تولیدی به گالن در روز است. اگر حجم سپتیک تانک بین ۶۰-۶ مترمکعب باشد حداقل حجم آن از فرمول زیر قابل محاسبه است.

V=4500+0/75 Q

در این فرمول Q  فاضلاب، کل بر حسب لیتر در روز است و V حجم سپتیک تانک را بر حسب لیتر تعیین خواهد نمود.

باید توجه داشت که حجم سپتیک تانک برابر مقدار فاضلابی است که در زمان توقف داخل آن می شود و لجن هایی که در ته آن ته نشین می گردند.

میزان لجن برای هر نفر در سپتیک تانک را ۰٫۳۶ لیتر در روز تعیین نموده تند، در بعضی کتب مقدار لجن را ۰٫۰۴-۰٫۰۳ مترمکعب در سال نوشته اند، در افریقای جنوبی این رقم ۰٫۰۳۲ محاسبه می گردد، ولی در اغلب نقاط دنیا ۰٫۰۴ مترمکعب برای هر نفر در سال منظور داشتن لجن برای سپتیک تانک عمومیت دارد.

معمولا سپتیک تانک را وقتی ۱/۳ آن از لجن پر باشد تخلیه می کنند، زمان تخلیه از فرمول زیر محاسبه میشود:

۱/۳ (حجم سپتیک به مترمکعب)

___________________________________________________________

 تعداد جمعیت*میزان لجن جمع شده در سپتیک بر مترمکعب برای هر نفر در سال

چون حجم سپتیک تانک از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

۳ روز زمان توقف*تعداد جمعیت*سرانه فاضلاب مترمکعب در روز.

از ادغام دو فرمول فوق الذکر زمان تحلیه خواهد شد:

میزان جریان مترمکعب برای هر نفر در روز

_________________________________________

میزان لجن دائمی هر نفر به مترمکعب در سال

 دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین فرم دفع فاضلاب تصفیه شد به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است:

  1. در زمین های با نفوذ پذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق ۴۵ سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به زیر سطح گویند.
  2. اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرور زمان در زمین دفع می نمایند.
  3. اگر قابلیت نفوذ زمین خیلی کم باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافیهای شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک استفاده می کنند.

بنا به تعریف نفوذپذیری مدت زمانی است که طی آن سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد ۳۰ سانتی متر و عمق ۴۵ سانتی متر، ۲/۵ سانتی متر پایین می رود. اگر زمان جذب معلوم باشد مقدار فاضلابی که در هر متر مربع می توان وارد ساخت از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

Q=1.3/t+7.5

در این فرمول Q مقدار فاضلاب جذب شده به متر مکعب در هر مترمربع از کف ترانشه و t زمان جذب به دقیقه است.

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *