منو

برنامه ریزی برای بازیابی و استفاده مجدد فاضلاب (قسمت دوم)

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

بازاریابی

در برنامه ریزی طرح های بازیابی آب، یافتن خریدارانی که قادر به استفاده از آب بازیابی شده بوده و به آن علاقمند باشند، ضروری است.

موفقیت طرح های استفاده ی مجدد آب ارتباط زیادی با تامین بازارهای تضمین شده برای آب بازیابی شده دارد. ارزیابی بازار از سه بخش تشکیل شده است:

(۱) اطلاعات موجود در زمینه کاربردهای احتمالی آب بازیابی شده، (۲) انجام یک بررسی در خصوص مصرف کنندگان آب بازیابی شده و نیازهای آن ها، و (۳) حمایت جامعه. اطلاعات موجود و اطلاعات به دست آمده در نتیجه بررسی ها که در ارزیابی بازار برای آب بازیابی شده ضروری هستند در جدول ذیل فهرست شده اند. نتایج این ارزیابی، مبنایی برای گزینه های دیگر و تعیین توجیه مالی طرح تشکیل، خواهد بود.

 

جدول ارزیابی بازار فاضلاب  بازیابی شده: پیشینه اطلاعاتی و مطالعه
۱)      فهرستی از مصرف کنندگان احتمالی و کاربردهای فاضلاب بازیابی شده
۲)      تعیین نیازمندی های مربوط به سلامت در رابطه با کیفیت آب و نیازمندی های استفاده از آب (برای مثال قابل اطمینان بودن تصفیه، پیشگیری از جریان بازگشتی، استفاده از کنترل های محیطی، روش های آبیاری) برای انواع کاربردهای فاضلاب بازیابی شده
۳)      تعیین نیازمندی های قانونی برای پیشگیری از مزاحمت ها و مشکلات کیفی آب، همچون محدودیت های موجود بر سر راه حفاظت از آب زیرزمینی
۴)      تدوین پیش فرض هایی در خصوص کیفیت آب که در سطوح مختلف تصفیه در دسترس بوده و این موارد را با قوانین و نیازمندی های مصرف کننده مقایسه نماید
۵)      انجام برآوردی از هزینه های تامین آب شیرین برای مصرف کننده های احتمالی فاضلاب بازیابی شده در آینده
۶)      بررسی مصرف کنندگان احتمالی  فاضلاب بازیابی شده به منظور به دست آوردن اطلاعات زیر:

الف) کاربردهای ویژه احتمالی فاضلاب بازیابی شده

ب) نیازهای کیفی حال و آینده

ج) زمان بندی و قابل اطمینان بودن نیازها

د) نیازهای مربوط به کیفیت آب

ه) بهینه سازی تاسیسات در محل به منظور تبدیل فاضلاب به فاضلاب بازیابی شده و برآوردن نیازمندی های قانونی به منظور حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از مشکلات مربوط به آلودگی از جانب فاضلاب بازیابی شده.

و) سرمایه گذاری مصرف کنندگان در بهینه سازی تاسیسات در محل، تغییر هزینه های بهره برداری، دوره بازپرداخت اختیاری یا میزان بازگشت، و صرفه جویی های مطلوب در هزینه آب

ز) طرح هایی برای تغییر  کاربری محل تاسیسات در آینده

۷)      اطلاع رسانی به کاربران آتی در خصوص محدودیت های احتمالی نظامنامه ای، کیفیت های مختلف آب در سطوح مختلف تصفیه، قابل اطمینان بودن آب بازیابی شده، هزینه های آتی، و کیفیت آب شیرین در مقایسه با آب بازیابی شده

۸)      تعیین میزان تمایل مصرف کنندگان احتمالی به مصرف فاضلاب بازیابی شده در حال حاضر یا در آینده

ارزیابی های مالی

اگرچه بیشتر طرح های استفاده مجدد آب بر عوامل فنی، زیست محیطی و اجتماعی استوارند، در بسیاری از موارد به نظر می رسد عوامل مالی بر نگرانی های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای طرح های استفاده ی مجدد آب از اهمیت بیشتری برخوردارند. به جای تاکید بر رویکرد هزینه نتیجه به عنوان روشی برای سنجش توجیه یک طرح استفاده ی مجدد آب از اهمیت بیشتری برخوردارند. به جای تاکید بر رویکرد هزینه-نتیجه به عنوان روشی برای سنجش توجیه یک طرح استفاده ی مجدد آب، باید تاکید بیشتری بر ملاحضات زیست محیطی، مقبولیت عمومی، و مسائل سیاست عمومی وجود داشته باشد.

تحلیل های اقتصادی و مالی

تحلیل های مالی بر مبنای اقتصاد منایع آبی موجود، به دو گروه تقسیم بندی می شود: تحلیل اقتصادی و تحلیل مالی. تمرکز تحلیل اقتصادی بر ارزش منابع سرمایه گذاری شده در یک طرح برای احداث و بهره برداری از آن که به صورت پولی اندازه گیری  می شود باشد. تحلیل مالی  بر هزینه ارزیابی شده و مزایای طرح از نقطه نظر بانی طرح، مشارکت کننده ها و دیگر افرادی که تحت تاثیر طرح هستند، استوار است. این هزینه ها و مزایای ارزیابی شده ممکن است به واسطه یارانه ها یا نقل و انتقال های مالی، برآورد واقعی ارزش منابع سرمایه گذاری شده نباشند.

در حالی  که هدف از تحلیل اقتصادی، ارزیابی طرح های بازیابی و استفاده ی مجدد آب در چارچوب تاثیر بر جامعه می باشد، تحلیل مالی بر توانایی بومی در آمدزایی از عایدات طرح، اعتبارات دولتی، وام ها، و تعهدات پرداخت برای طرح متمرکز است.نتیجه اصلی تحلیل اقتصادی پاسخ به این پرسش است که آیا احداث یک طرح استفاده ی مجدد آب باید در دستور کار قرار بگیرد یا خیر؟ همچنین امکان یا عدم امکان احداث طرح استفاده ی مجدد آب نیز دیگر پرسشی است که از اهمیتی یکسان برخوردار است. هر دوی این جنبه ها ضروری هستند. با این همه، تنها طرح هایی که توجیه اقتصادی داشته باشند مورد ارزیابی  مالی قرار می گیرند.

هزینه و قیمت آب

یک عامل با اهمیت در برآورد پولی طرح های استفاده مجدد آب، ایجاد تمایز بین هزینه و قیمت آب است. در یک تحلیل اقتصادی، تنها جریان های آتی منابع سرمایه گذاری شده در طرح یا بر آمده از آن مورد بررسی قرار میگیرد. منابع پیشین سرمایه گذاری شده به عنوان هزینه هایی قلمداد می شود که با تصمیمات آتی سرمایه گذاری مرتبط نمی باشد. به این جهت، پرداحت اصل و فرع سرمایه گذاری های پیشین در تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار نمی گیرد. قیمت آب میزان پولی استکه به فروشنده عمده یا خرده ی آب پرداخت می شود. قیمت آب عموما نشان دهنده مجموعه هزینه های گذشته و فعلی مجموعه طرح ها و همچنین هزینه های مدیریتی سیستم آب که معمولا هزینه های ثابتی هستند، می باشند. هزینه های مرتبط با یک تحلیل اقتصادی تنها هزینه های احداث در آینده، بهره برداری و نگهداری می باشند.

به منظور تعیین مزایای تامین آب از یک طرح استفاده مجدد آب در یک تحلیل اقتصادی، این طرح عموما با ایجاد چندین منبع آب شیرین جدید مقایسه می شود. در انجام این تحلیل، هزینه های مربوط که مورد مقایسه قرار می گیرند عبارتند از جریان آتی هزینه ها: (۱) برای احداث تاسیسات جدید آب شیرین، و (۲) بهره برداری و نگهداری تمامی تاسیسات مورد نیاز  برای تصفیه و ارسال اب از منایع جدید. در این مورد، قیمت حال و آینده آب، مبنای مناسبی برای مقایسه و قضاوت در مورد مزایای  تامین آب از یک طرح استفاده ی مجدد آب در دسترس قرار نمی دهد.

از سوی دیگر، در نظر داشتن قیمت های تعیین شده برای آب شیرین و آب بازیابی شده به منظور تعیین امکان پذیر بودن از نظر مالی با اهمیت است. هزینه ی نهایی آب برای خریدار هزینه تعیین شده است و بر مبنای مصرف کننده های باالقوه آب بازیابی شده در تعیین تمایل برای شرکت در طرح های استفاده مجدد آب، ارزیابی می شود.

دیگر عوامل موثر در برنامه ریزی

علاوه بر تحلیل های پولی، عوامل دیگری هم باید در برنامه ریزی طرح های بازیابی و استفاده ی مجدد آب مورد ارزیابی قرار گیرند. عواملی که در انجام طرح ها از اهمیت بیشتری برخوردارند، عبارتند از:(۱) ویژگی های نیاز به آب،(۲) منابع تکمیلی آب و سیستم های پشتیبان در شرایط اضطراری، (۳) پیش نیاز های کیفی آب و (۴) تعیین ابعاد بهینه طرح

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
  • تماس با ما :
  • ۰۲۱-۶۶۱۲۴۳۸۲
  • ۰۲۱-۶۶۱۲۴۳۸۹
  • ۰۲۱-۶۶۱۲۴۳۹۷
  • ۰۲۱-۶۶۱۲۴۵۱۴
  • ۰۹۱۲۳۰۳۳۸۶۸
  • ۰۹۱۲۸۸۹۳۷۶۸

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید