استاندارد کردن محلول های شیمیایی استاندارد کردن محلول های شیمیاییاستاندارد کردن محلول های شیمیایی: محلول استاندارد محلول هایی هستند که از نظر غلظت،غلظت آنها به طور دقیقی اندازه گیری شده است.برای سنجش دقیق نرمالیته ی یک محلول آنها را به وسیله ی یک محلول که از قبل نرمالیته ی آنها تعیین شده و استاندارد اولیه شده است استفاده می کنیم.برای تهیه محلول استاندارد اولیه میزان مشخصی از  محلول های با غلظ...