<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

استاندارد های خروجی فاضلاب

(به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب)

مقدمه و تعاریف
این استاندارد به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و بـا توجـه بـه مـاده (۳) همــین آیــین نامــه و بــا همکــاری وزارتخانــه هــای بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ،نیرو، صنایع و معادن و فلزات ، کشور و کشاورزی توسط سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت تدوین و تهیه گردیده است.

در این استاندارد تعاریف و اصلاحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند.
– آب سطحی : عبارت است از آبهای فصلی یا دائمی ، دریاچه های طبیعی یـا مصـنوعی و تالابها
– چاه جاذب : عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته وکف آن تا بـالاترین سطح ایستایی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد.
– ترانشه جذبی: عبارت است از مجموعه ای از کانالهای افقی که فاضلاب بـه منظورجـذبدر زمین به آنها تخلیه شده و فاصله کف آنها از بالاترین سطح ایسـتایی حـ داقل ۳ متـر باشد.
– کنار گذر : کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن بـهبخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند.
– نمونه مرکب: عبارت است از تهیه یک نمونه ۲۴ سـاعته از نمونـه هـایی کـه بـا فواصـل زمانی حداکثر ۴ ساعت تهیه شده اند.
ملاحظات کلی :
۱- تخلیه فاضلابها باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حـداکثر غلظـت آلـوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظـت محـیط زیست ضروری است.
۲- مسئولین منابع آلوده کننده بایـد فاضـلابهای تولیـدی را بـا بررسـی هـای مهندسـی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نماید.
۳- اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلابها باید بلافاصله پـس از آخرین واحد تصفیه ای تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.
۴- اندازه گیری جهت تطبیق با استاندارد های اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب باید بر مبنای نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستمهای که تخلیه ناپیوسته دارند اندازهگیری درطول زمان تخلیه ملاک خواهد بود.

۵- لجن و سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی بـه صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیسـت گردد.
۶- فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی وارد آبهای پذیرنده گردد کـه حداکثر اختلاط صورت گیرد.
۷- فاضلاب خروجی نبایستی دارای بوی نـامطبوع بـوده و حـاوی کـف و اجسـام شـناور باشد.
۸- رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهای پذ یرنده و محل تخلیه را بـهطور محسوس تغییر دهد.
۹- روشهای سنجش پارامترهای الوده کننده بر مبنای روشهای ذکر شده در کتاب:
Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود.
۱۰- استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بکارگیری چاه ه ا و یا ترانشـه هـای جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیر زمینی کمتر از ۳ متر می باشد ممنوع است .
۱۱- ضمن رعایت استانداردهای مربوطه خروجی فاضلابها نباید کیفیت اب را برای استفاده منظور شده تغییر دهد.
۱۲- رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام بمنظور رسانیدن غلظت موادآلوده کننده تا حداستاندارد های اعلام شده قابل قبول نمی باشد.
۱۳- استفاده از روشهای تبخیر فاضلابها با کسب موافقت سازمان محافظـت محـیط زیسـت مجاز است.
۱۴- استفاده از کنار گذر ممنوع است، کنار گذر هایی که صرفا جهت رفع اشـکال واحـدهای تصفیه ای بکار رفته و یا در زمان جمع آوری توام فاضلاب شهری و آب بـاران مـورد استفاده قرار می گیرند مجاز است.
۱۵- تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه ای طراحی ، احداث و بهره بـرداری گرددتـا پیش بینی های لازم جهت بـه حـداقل رسـانیدن آلـودگی در مواقـع اضـطراری از قبیـل شرایط آب و هوا یی نامناسب ، قطع برق ، نارسایی تجهیزات مکانیکی و… فراهم گردد.
آندسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بیش از ایـن اسـتاندارد هـا نباشـد مـی توانـد فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

تبصره ۱- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجـاز خ واهـدبود که پساب خروجی ، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.
تبصره ۲- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجـاز خواهـد بود که افزایش کلراید ، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش ازده درصد نباشد.
تبصره ۳- صنایع موجود مجاز خواهنـد بـود BOD5 و COD را حـداقل ۹۰ درصـد کـاهش دهند.
تبصره۴- درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجـه سـانتیگراد در شـعاع ۲۰۰متری محل ورود آن ، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.
تبصره ۵- تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری ، در صـورت اسـتفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیـرد نبایـد بـیش از یک عدد در لیتر باشد.

 

 

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *