اندازه گیری قلیاییت

اندازه گیری قلیاییت Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری قلیاییت

اندازه گیری قلیاییتاندازه گیری قلیاییت

محلولهای مورد نیاز:
– اسید کلرئید ریک یا اسید سولفوریک ۰,۰۲ نرمال
– معرف متیل اورانژ ۰,۰۵ درصد
– فنل فتالئین ۱ درصد
توجه: درصورتیکه نمونه آب دارای کلر باقیمانده است با اضافه کردن یک قطره محلول تیوسولفات
سدیم ۱/. نرمال آنرا حذف کنید.
روش کار:
۲۵،۵۰،۱۰۰سی سی از نمونه چند قطزه اندیکاتور فنل فتالئین اضافه کنید(۲ قطره)
اکر آب مورد آزمایش صورتی شد محلول را با اسید کلریدریک استاندارد تا بیرنگ تیتر کنید ( اگرنمونه
کمتر از۸/۳ باشد، در حضور اندیکاتور فنل فتالئین تغییر رنگ نداده وقلیائیت فنل فتالئین ندارد در
اینصورت ادامه کار راانجام دهید ) حال به محلول ۳ قطره متیل اورانژ بیفزایید اگر آب مورد آزمایش
زرد شده آنرا با اسید کلرید ریک استاندارد تا ظهور رنگ زرد نارنجی تیتر کنید.
محاسبه:
:A حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین
:V حجم نمونه آرمایش شده
:N نرمالیته اسید مصرفی
درشرایط خاص این آزمایش استفاده از اسید کلریدریک ۰,۰۲ نرمال
)mg/lit CaCO3) =( A/V×۱۰۰۰ قلیائیت فنل فتالئین
(mg/lit CaCO3) =( A×N5000/V)M قلیائیت فنل فتالئین

:حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین در شرایط خاص این آزمایش با قرار دادن A
N= 0,02

)mg/lit CaCO3) =( A/V×۱۰۰۰ قلیائیت فنل فتالئین

T = M + P قلیائیت کل
می نامیم. قلیائیت کل، متیل اورانژوفنل فتالئین نمونه مورد آزمایش را T را M و P مجموع
گزارش کنید. CaCO 3برحسب

محاسبه حالات پنجگانه قلیایی

باشد M یعنی اسید مصرفی در مجاورت معرف فنل فتالئین ومتیل اورانژ برابر و۰= P=T – اگر
قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید است.
بزرگتر واز کوچکتر باشد: قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید وکربنات است T/ 2  از P – اگر
نصف قلیائیت مربوط به کربنات را نشان می دهد . مقدار قلیائیت آب در این M ودر این حالت
می باشد. T-2)T-P ) = (2P-T( و قلیائیت هیدروکسید آن M=2)T-P   حالت (
نصف M باشد: قلیائیت آب مرب وط به کربنات است زیر ا P=M ویا T/ 2  برابر P – اگر
۲برابر قلیائیت کربنات است. M یا P+M قلیائیت کربنات را نشان می دهد. بنابر این
باشد : در این صورت معلوم می شود که علاوه بر M یعنی کوچکتر از T/ 2  کمتر از P – اگر
نصف قلیائیت کربنات است. بنابراین قلیائیت P کربنات مقداری بیکربنات در آب یافت می شود و
است. T-2P  2 وقلیائیت بیکربنات  P کربنات
باشد: قلیائیت آب فقط مربوط به بیکربنات است. P – اگر ۰=

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۴

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *