اصلی ترین ویژگیهای آبهای سطحی وزیر زمینی

اصلی ترین ویژگیهای آبهای سطحی وزیر زمینی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اصلی ترین ویژگیهای آبهای سطحی وزیر زمینی

اصلی ترین ویژگیهای آبهای سطحی وزیر زمینیاصلی ترین ویژگیهای آبهای سطحی وزیر زمینی:
آبهای سطحی وزیرزمینی بدلیل دردسترس بودن وهزینه کم بهره برداری بعنوان منابع اصلی تامین آب مورد نیاز بشر می باشند .
 آبهای سطحی (رودخانه ها – دریاها – اقیانوسها) دارای ویژگی های خاصی هستند.اصلی ترین این پارامترها عبارتند از:
۱٫این آبها معمولاً مواد معلق ( TS) و کدورت زیادی دارند(زلال نیستند).
۲٫مقدارpH  در این آبها بین ۷ تا ۸ می باشد.
۴٫حاوی شوینده ها ،مواد آلی و فلزات سنگین می باشند.
۵٫معمولاً آلوده به میکرواورگانیزمها هستند.
۶٫مقدار آمونیاگ ، فنول ، فسفاتها و نیتراتها در آنها زیاد است.
واصلی ترین پارامترهای آبهای زیر زمینی عبارتند از:
۱٫معمولاً زلالند.
۲٫مقدار مواد آلی در آنها بسیار ناچیز است.
۳٫مقدار فلزاتی مانند آهن و منگنز در آنها زیاد است.
۴٫معمولاً آلودگی میکروبی کمی دارند.
۵٫مقدار کل مواد جامد حل شده (TDS) در آنها تقریباً بالاست.
۶٫بدلیل وجود زوج بافری (H2CO3 – HCO3— ) خاصیت بافری دارند.
۷٫اسیدیته آنها بین ۶٫۵تا ۷٫۹ می باشد.
این ویژگیها فرایندهایی که بمنظور بهبود کیفیت بر روی آنها باید انجام گیرد را مشخص می کنند.
 
اصلی ترین پارامترهای تعیین کیفیت آب و پساب:
در ذیل عمده ترین ویژگیهایی که مقدارآنها تعیین کننده کیفیت آبها است به اختصارمعرفی می شوند.
 1.COD :اکسیژن مورد نیاز شیمیایی.
بر طبق استاندارد فاضلاب تا ۹۹ در صد از آب تشکیل شده است و یک درصد مواد خارجی در فاضلاب وجود دارد که نیمی از آن آلی و نیمی مواد معدنی هستند.مواد آلی موجود در فاضلاب عامل اصلی آلودگی فاضلابها است واز آنجایی که میزان مواد آلی را بصورت مستقیم   نمی توان بدست آورد ،برای مشخص کردن میزان مواد آلی در یک نمونه فاضلاب ، میزان اکسیزن مورد نیاز برای تجزیه این مواد را اندازه می گیرند وآن را باپارامتر
CHEMICAL OXYGEN DEMAND)COD) (اکسیژن مورد   نیاز شیمیایی) بعنوان اصلی ترین پارامتر تعیین آلودگی فاضلاب نشان می دهند.
در گذشته مقدار این پارامتر را در آزمایشگاه بوسیله رفلاکس کردن نمونه و تیتراسیون باقیمانده آن تعیین می کردند.امروزه با پیشرفت روشهای اسپکترو فتومتری مقدار ان را با استفاده از روشهای نور سنجی تعیین می کنند.
 2.BOD:اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی.
BODیا اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ،مقدار اکسیژنی است که باکتریها نیاز دارند تا مواد آلی موجود در فاضلاب را تبدیل به موادمعدنی قابل ته نشینی کرده، از فاضلاب جدا کنند ومعمولا مقدارآن ۳/۲ (دو-سوم) مقدار COD است. این پارامتر بسیار وابسته به تغییرات جوی –  پی اچ – میزانCOD اولیه و… است.
در آزمایشگاه این پارامتر را با استفاده از روش وینکلر(رشد دادن میکرواورگانیزمها) بدست می آورند.
 3.TDS : کلیه جامدهای حل شده در آب.
این پارامتر مقدارکل مواد جامد حل شده آب مانند انواع نمکها ویونها را نشان می دهد. متداولترین روش اندازه گیری آن روش هدایت سنجی و یا تبخیر مقداری نمونه صاف شده در دماهای متوسط است.
۴٫TSS : کلیه جامدهای معلق یا سوسپانسیون شده.
این پارامتر نشان دهنده تمامی مواد معلق شده در آب است که عامل کدورت آبها می باشد. معمولا در آزمایشگاه آن را ازروی میزان تفرق نور پلاریزه یا خشک کردن صافی و وزن کردن آن پس از عبور دادن نمونه از صافی بدست می آورند.
۵٫Hardness:سختی آب.
عمدتاً به مجموع غلظت یونهای کلسیم ،منیزیم واسترانسیم میگویند . کف نکردن صابون و یا مواد شوینده در آب نشان دهنده وجود این یونهاست.
سختی آب بصورت سختی دائم،موقت وکاذب وجود دارد ومعمول ترین روش اندازه گیری آن درآزمایشگاه تیتراسیون است.
۶٫قلیائیت: به میزان مقاومت یک نمونه آب در مقابل تغییرات غلظت یون هیدروژن و اسیدیته گویند وبه دو صورت قلیائیت  متیل اورانژ و قلیائیت فنول فتالئین وجود دارد.
در آزمایشگاه از روش تیتراسیون اسید- بازدردومرحله اندازه گیری می شود.
۷٫اسیدیته : (pH)
میزان غلظت یون هیدروژن در آب را گویند و در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه پی-اچ متر وهدایت سنجی قابل اندازه گیری است.   
8.SAR :نسبت جذب سدیم.
معیاری برای اندازه گیری خطر یونهای سدیم در آبهای کشاورزی است.  برای تعیین آن میزان یون سدیم دریک نمونه را اندازه میگیرندو آن را برجذر اندازه سختی تقسیم میکنند.
 علاوه بر موارد ذکر شده فوق می توان غلظت فلزات و نافلزات و ترکیبات دیگرتاثیرگذار برکیفیت آب را از پارامترهایی دانست که با توجه به مورد استفاده آن با اهمیت است.
برای تعیین میزان آلودگی آبها باید دقت کرد که مورد استفاده آب مورد نظردرکجاست ، بعنوان مثال اگر قرار باشد آب تصفیه شده یک تصفیه خانه به مصرف کشاورزی برسد، مهمترین پارامترهای تعیین کننده کیفیت آن مقدار TDS،SAR، COD، BODویون Cl  است . حال اگرقرار باشد آب به مصرف شرب برسد میزان پارامترهایی که باید مدنظر قرار گیرد بسیار متعددترند.      

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۰۰

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *