اجرای دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد اجرای دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرددیر زمانی نیست که دستور العملی را بزرگان کشور در خصوص اتلاف سگهای ولگرد تصویب و به کلیه شهرها و روستاهای ایران ارسال داشته اند ولی متاسفانه هنوز شاهد هستیم که این دستور العمل اجرایی نشده است حال باید ببینیم هدف از این دستور العمل شده بوده است . امید که بتوانیم روزی قوانین را از روی کاغذ بر روی زمین اجرایی نماییم.اهداف تهیه این دس...