راهنمای احداث اردوگاههای موقت در شرایط اضطراری راهنمای احداث اردوگاههای موقت در شرایط اضطراری پیشگفتار حوادث غیرمترقبه اتفاقاتی هستند که بطور غافلگیر کننده و گاه اجتناب ناپذیر رخ داده و به علت گستردگی تاثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمکهای ملی و بین المللی به فاجعه های انسانی منتهی میگردند . از جمله مشکلات حوادث غیرمترقبه اسکان آسیب دیدگ...

راهنمای احداث اردوگاههای موقت در شرایط اضطراری راهنمای احداث اردوگاههای موقت در شرایط اضطراری پیشگفتار حوادث غیرمترقبه اتفاقاتی هستند که بطور غافلگیر کننده و گاه اجتناب ناپذیر رخ داده و به علت گستردگی تاثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمکهای ملی و بین المللی به فاجعه های انسانی منتهی میگردند . از جمله مشکلات حوادث غیرمترقبه اسکان آسیب دیدگ...