تعریف آموزش بهداشت تعریف آموزش بهداشتتعریف آموزش بهداشت به طور کلی، آموزش و بهداست عبارت است از «تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگاهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است، و هم چنین به کاربردن عقل و منطق برای استفاده صحیح از خدمات بهداشتی که در دسترس آنان است.» نقش آموزش بهداشت در آگاه کردن مردم برای پیشگیری از بیماری ها و استفاده صحیح از خدمات بهداشتی : آموزش بهداشت درآگاه کردن مر...