روش صحیح کلرسنجی آب

روش صحیح کلرسنجی آب روش صحیح کلرسنجی آبروش صحیح کلرسنجی آبتعاریف : آب آشامیدنی :منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت  یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.دفع فاضلاب :منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی ادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

ما را دنبال کنید