سرسره های آبی شرکت کمپ : سرسره آبی یکی از متداولترین تجهیزات پارک های آبی می باشد که بصورت استاندارد با قطر حداقل یک متر و در طول های مختلف بنا به طرح ارائه شده قابل نصب و اجرا می باشد. طول مسیر استفاده شده در این نوع سرسره های آبی بستگی به ارتفاع مجموعه دارد که بنا به شرایط پروژه و استخر هایی که خروجی سرسره به آنها خطم می شود در شیب های مختلف طراحی می گردد. این نوع سرسره بصورت تکرو می باشد. خ...