میزان گندزدایی الکترونیکی آب از مهمترین مزیت این روش حذف کامل ویروس، باکتری و خزه و جلبک به شکل همزمان است که این اهداف با هیچ یک از روش‌های کنونی قابل اجرا نمی‌باشد. همانطور که اشاره شد با آزاد سازی یون‌های مس و نقره در آب به علت مثبت بودن بار الکتریکی این یون‌ها و همچنین پلاریته منفی غشاء سلولی میکروار گانیزم‌های موجود در آب توسط یون‌های مثبت احاطه می‌شود، در مورد جلبک‌ها و خزه‌ها نیز یون‌ها...

دستگاه گند زدا « ١» ارزيابي سيستم هاي گند زدا گندزدايي آب آشاميدني « ٢» چكيده سیستم های گند زدایی : تمامي آبهايي كه مورد استفاده شرب قرار مي گيرند بايد گندزدائي شوند، گندزدائي موجب غير فعال شدن باكتريها درمبدا مي گردد و چنان چه اين باكتري ها در حين توزيع و يا در مخازن ذخيره وجود داشته باشند باقيمانده گندزدا موجب نابودي آ ن مي گردد . در حال حاضر بيشترين گندزدائي كه در سراسر جهان استفاده مي...