دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب Reviewed by Admin on Apr 18Rating:

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلابسایت کمپ کروپ 
 دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب
 

بررسی جذب فلز کادمیم توسط پودر لجن دفعی فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته

بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری  

تخمین ضریب پراکندگی طولی آلودگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی انطباقی  

حذف کادمیم از محیط آبی در غلظتهای کم به وسیله پوسته شلتوک اصلاح شده  

حرکت کادمیم، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان 

کاربرد مدل های نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری  

مدیریت مصرف انرژی در ایستگاههای پمپاژ با استفاده از مدل سازی دینامیکی  

مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده های آبنگاری  

ارزیابی منحنی مشخصه آب و خاک بر اساس تئوری تخلخل موضعی  

بررسی اثر مداخله ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (یادداشت فنی) 

بررسی قابلیت صدف دوکفه ای آنودونتا سیگنه آ در کاهش غلظت نیترات و فسفات در دو سیستم باز و بسته 

بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز 

بهره برداری بهینه از ایستگاههای پمپاژ متوالی با استفاده از الگوریتم PSO 

تصمیم گیری چندشاخصه در رتبه بندی طرحهای تامین آب شهری 

عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی هوازی در تصفیه شیرابه 

کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) در کاهش کلیفرم پساب خروجی لاگون هوادهی  
تصفیه خانه فاضلاب شهر قم 

مطالعه آزمایشگاهی کاربرد پلیمر معدنی آلومینیم در حذف کدورت از آب (یادداشت فنی) 

مطالعه سمیت فنل و محصولات میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرفته آن با استفاده از دافنیا مگنا 

بررسی امکان پرورش گلها و ماهیهای زینتی با روش آکواپونیکس در پساب تصفیه خانه فاضلاب بوشهر در مقیاس پایلوت 

بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب به وسیله سیستم بی هوازی ABR 

بررسی عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک (MBBR) در تصفیه مخلوط فاضلابهای شهری و  
صنعتی مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب پر کندآباد مشهد 

بررسی کیفیت میکربی آب شرب روستایی کشور در سال ۱۳۸۵ (تنگناها، تهدیدها و فرصتها) 

بهینه سازی مکانیابی ایستگاههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی 

طراحی نمونه برداری چند هدفه برای واسنجی مدل شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی  

طراحی و عملکرد یک سیستم بیوفیلتر بارقوی در تجزیه مواد آلی پسابهای صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی 

معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانویه و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم 

معرفی باکتری های زنده لکن غیرقابل کشت (VBNC) 

امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه بیمارستان آتیه سازان همدان برای آبیاری فضای سبز 

بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز 

بررسی میزان تاثیر پدیده ال نینو – نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران 

بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب 

تاثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه ای کند بر عملکرد آنها 

ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد زاینده رود با استفاده از سیستم استنباط فازی 

شبیه سازی و پیش بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 

شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیده مستغرق هوازی 

طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ریاضی 

ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون 

امکان سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون 

بازیابی پساب حاصل از شست و شوی فیلترهای تصفیه خانه آب با روش شناورسازی با هوای محلول  

بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام 

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیه پساب ثانویه 
 
بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تاثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور 
 
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیه پساب ثانویه 
 
بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تاثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور 
 
بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 
بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران  
 
تحلیل سیاست های بهره برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم  
 
جداسازی میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی- شیمیایی بر فراوانی آنها  
 
اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن تصفیه خانه شهر اهواز 
 
ارزیابی تاثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخص های بهره برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم 
 
ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرف 
 
بررسی تاثیر انتخابگرهای سه مرحله ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن 
 
بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم (Cr+6) از محیط های آبی 
 
بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آب های خلیج فارس 
 
طراحی طول گردنه جهت جداسازی یون مس (II) از آب به روش جزء به جزء با کف 
 
کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران 
 
کنترل بالکینگ غیر رشته ای در فرآیند لجن فعال کارخانه نوشابه سازی در مقیاس پایلوت 
 
بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روشUV/H2O2,  
UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2/Fe(III) 
 
امکان پذیری راه اندازی راکتور بافل دار بی هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته سازی 
 
بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری 
 
بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف 
 
تاثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان 
 
روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب 
 
مدل شبیه سازی کمی- کیفی اندرکنش آبراهه با سفره زیر زمینی 
 
مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب  
 
ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب 
 
ارزیابی کارآیی بسته های نرم افزاری مختلف در شبیه سازی جریان در زیر پلها 
 
ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات 
 
بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل  
شهر بوشهر 
 بررسی تاثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار 
 
طراحی و بهره برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده ای 
 
عملکرد فیلترهای هوادهی شده مستغرق در تصفیه فاضلاب و تولید لجن مازاد بیولوژیکی 
 
مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه کرخه 
 
کاربرد نرم افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره  
 
استفاده از مدل های ریاضی و GIS در تعیین سیمای طرحهای کنترل سیل 
 
بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف 
 
بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی آزوی  
مستقیم با فرآیند UV/H2O2  
 
بهینه یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه گیر و قطر لوله ها در یک خط انتقال 
 
پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی 
 
مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران 
 
مدل سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب 

 
 
استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمیت ناشی از آرسنیک در آب 
 
افزایش تجزیه پذیری بیولوژیکی محلول های مایی متیل ترشیری – بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته 
 
بررسی اثر پیش ازن زنی بر حذف کربن آلی کل در تصیفه آب های سطحی 
 بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرآیند UV/TiO2  
 
بررسی پارامترهای موثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک  
 
بهینه سازی فرآیندی لاگون های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد 
 
تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی 
 
کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده رود (اصفهان) 
 
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاه های پمپاژ آب 
 
اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان 
 
استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین 
 
بررسی رسوب در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل های تجربی افزایش و کاهش سطح 
 
بررسی مقایسه ای حذف ترکیبات تری هالومتان ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون  
آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون 
 
تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی 
 
توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش پذیری حوضه ها بر مبنای روش  
 
کاربرد عملیات اسید کراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون 
 
کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک سبز (اسپیروژیر) و جلبکهای سبز – آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) 
 
گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان 
 
مدل سازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم 
 
اثر لجن فعال و کمپوست در حذف آمونیاک از پساب بخش کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان 
 
ارزیابی عملکرد مدل مونود در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب 
 
انتقال و زوال طبیعی سیانور در خاک: مطالعه موردی دشت موته 
 
بررسی شیوه ها و روش های کاهش آب های به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت 
 
شبیه سازی روشهای "پمپاژ – تصفیه" و "هوادهی" در احیای محلی آب های زیر زمینی آلوده 
 
عملکرد سنگ پامیس به عنوان بستر ثابت بیوفیلم در راکتور بیوفیلمی هوازی 
 
کاربرد مقایسه ای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی 
 
کمینه کردن تولید لجن در فرآیندهای لجن فعال 
 
مدل فازی شبیه سازی – بهینه سازی در تخصیص بار آلاینده 
 
برآورد دبی فاضلاب روهای مدور با استفاده از مدل ترکیبی سرریز – دریچه 
  
بررسی آلودگی ناشی از پساب های حاوی فلزات سنگین واحدها و کارگاه های آبکاری استان اصفهان 
 
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی از خاک و تعیین شرایط بهینه عملکردی 
 
بررسی تطبیقی شاخصهای کیفی و پهنه بندی کیفی رودخانه کارون و دز 
 
بررسی کارآیی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان روبه بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی 
 
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از آلومینای فعال اصلاح شده 
 
شبیه سازی دینامیکی سیستم توزیع آب شهری در جهت کاهش و کنترل آب به حساب نیامده فیزیکی 
 
شناسایی باکتری های هوازی تجزیه کننده فنل در سیستم ترکیبی بیوفیلتر و لجن فعال 
 
بررسی روند بارندگی سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی و شرقی ایران  
 
بررسی عملکرد لاگون های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان  

 
بررسی مدل ریاضی تاثیر بیوساید بر بیوفیلم جدا شده از سیستم خنک کننده به روش میکروتیتر پلیت  
 
تخمین مشخصات فاضلاب شهر کرمانشاه بر مبنای متغیرهای اقتصادی – اجتماعی  
 
جداسازی، شناسایی و تعیین خصوصیات یک گونه مخمر مولد آمیلاز و کاربرد آن در تولید  
کاروتنوییدها با استفاده از کشت توام  
 
کاربرد ترکیبات تیتانیم در کاهش یون فلوراید از منابع آب و پساب حاوی غلظت بالای این یون  
 
کاربرد مدل های شبیه سازی فسفر در مخزن سد لتیان  
 
مقایسه روشهای ایستگاهی و منطقه ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگی های حداکثر ماهانه حوزه زاینده رود  

 
 اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک  
 
اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی های شیمیایی خاک  
 
استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  
 
بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر تامین آب درختکاری در مناطق نیمه خشک  

 
بررسی تصفیه پذیری فاضلاب های صنعتی حاوی نیتروژن بالا به روش SBR در مقیاس پایلوت  
 
پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی  
 
مقایسه فنی و اقتصادی روش های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران 
 
ارزیابی اثرات زیست محیطی مرحله بهره برداری سد سردشت در استان خوزستان  
 
بررسی اثر غلظت فنل بر رشد، تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتری های تجزیه کننده فنل در پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان  
 
بررسی امکان سنجی حفظ راندمان تصفیه خانه آب ارومیه در مواقع سیلابی  
 
بررسی توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب  
 
بررسی راندمان یک سیستم تصفیه فاضلاب هیدروپونیک در حذف مواد مغذی  
 
تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت  
 
سیستم مدیریت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن  
فارس  
 
شبیه سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف  
 
شست و شوی اولیه آلاینده ها توسط رواناب های سطحی  

 
استفاده از تحلیل سری زمانی در تعیین زمان تاخیر رواناب در حوضه جهان بین  
 
بررسی ترکیب روش های انعقاد شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی در حذف آلاینده های پساب های سلولزی  
 
بررسی کارایی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاه شهر کرمانشاه  
 
پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو  
 
پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت همدان – بهار با مدل سری های زمانی  
 
تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی  
 
تعیین برخی آلودگی های آب خلیج فارس و امکان سنجی تصفیه بیولوژیکی آن ها توسط بیوراکتور فیلم چسبیده (RBCp) 
 
 تعیین عمق بهینه چاه ها جهت کف شکنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
 
محدودیت های شاخص های میزان خورندگی و رسوب گذاری آب در سیستم های صنعتی
 
ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب شهر کرمانشاه
 
برآورد توزیع قطر بر حسب جمعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهرهای ایران 
بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان بررسی وضعیت فاضلاب های صنعتی – تولیدی در صنایع استان تهران

 

بررسی ویژگی های رآکتور بافلدار بی هوازی (ABR) در تصفیه پساب های صنعتی و شهری 
 بکارگیری مدل Modflow مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی و ارزیابی عملکرد طرح تغذیه مصنوعی دشت آب باریک بم

  
بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های نفتی پالایشگاه تهران
 
سیمای کلی هیدرولوژی حوضه آبخیز زاینده رود
 
کاربرد صافی شنی تند خود شست و شو در تصفیه آب   
 
اثرات سیل و خشک سالی و ارایه راهکارهای مقابله با آن ها 
 
استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز  
 
بررسی اثرات تغییرات جمعیتی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز سد لتیان

  
بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف
 
بررسی میزان فلوراید آب شرب و شاخص DMF در شهر دامغان در سال ۸۰-۷۹
 
بررسی وضعیت فاضلاب های شهری و صنعتی در ایران 

  تحلیل پدیده شکست در سدهای خاکی با توجه به مشخصات شکاف 

 ترکیب روش شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی برای پیش بینی دقیق تر جریان رودخانه

 
مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن  

 آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس های پاسخ  
  مدل سازی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم 
   بررسی تاثیر نسبت COD/N ورودی بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب با استفاده از یک راکتور پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی   
 یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب  
  بررسی کارایی ازناسیون در کاهش کل کربن آلی و باکتری های کلیفرم در تصفیه خانه آب اصفهان در سال ۱۳۸۳  
  مکان یابی بهینه ایستگاه های پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه  ها کنترل فنی و کیفی لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 

 

  
   

 سایت کمپ کروپ 
کلیه مقالات برگرفته از سایت WWW.SID.IR  
 

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۸ ۲۰:۰۴:۱۶

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *