اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری اسیدیته
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
اندازه گیری اسیدیته Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری اسیدیتهمواد و محلولهای مورد نیاز:
الف- شناساگرها
1. الف- متیل اورانژ: 0/5 گرم متیل اورانژ را در یک لیتر آب مقطر حل می کنند.
درجه حل کرده و به آن  یک گرم فنل فتالئین را در100میلی لیتر الکل95درصد
100میلی لیتر آب مقطر جوشیده و سرد شده می افز ایند .سپس قطره قطره محلول 0,02 نرمال
هیدروکسید سدیم اضافه می کنند تا رنگ صورتی کمرنگی ظاهر شود.
ب – محلول 0,02 نرمال هیدروکسید سدیم :این محلول بهتر است در ظرف پلی اتیلنی نگهداری
موجود در هوا باید در پوش آن کاملاً بسته باشد. CO2 شود در ضمن جهت جلوگیری از تاثیر
  را در آب مقطر حل کرده و Na2S2O35H2O ج- محلول 0/1 نرمال تیوسولفات سدیم 25 گرم  
حجم آنرا به یک لیتر برسانید.

د- در صورت ضرورت می توان محلول 0,02 نرمال هیدروکسید سدیم را به کمک محلول پتاسیم – بی فنالات
)استاندارد نمود. KHC8H4O4 (

عوامل مداخله کننده:

یکی از عوامل مهمی که بویژه در آبهای ضد عفونی شده اسیدی،در امر تعیین اسیدیته آب مداخله می
نمایند کلر آزاد است که توسط تیوسولفات سدیم خنثی می شود.
روش کار:
اسیدیته فنل فتالئین در دمای معمولی:
25 لیتر از نمونه را به داخل یک ارلن مایر 250 ریخته حدود سه قطره معرف فنل فتالئین به آن اضافه
  نمونه کمتر از8/3 باشد محلول بیرنگ خواهد بود .جهت حذف کلر آزاد به محلول یک pH کنید اگر
قطره محلول 0,1 نرمال تیوسولفات سدیم اضافه کنید.
توسط بورت قطره قطره محلول 0,02 نرمال سود را به محلول اضافه نمایند تا رنگ ارغوانی روشن مایل
به صورتی کمر نگ که مشخصه 8,3 است آشکار گردد .میلی لیترهای سود مصرف شده را یادداشت
کنید.
محاسبه:
مصرفی در تیتراسیون NaOH  :میلی لیترهای P
مصرفی NaOH  :نرمالیته B
حجم نمونه مصرفی(25میلی لیتر) : V
نرمالیته اسیدیته آب D
P×B=V×Dبرابر با  D=P×B/V

H نرمالیته اسیدیته آب مربوط به غلظت پروتونها و آن هم برابر گرم در لیترهای +
است از اینرو میتوان چنین نوشت:
با وصف اینکه با توجه در ترکیبات اسید کربنیک و کربنات کلسیم ، 2گرم ئیدروژن معادل 200 گرم
کربنات کلسیم است رابطه فوق را به ترتیب زیر می توان نوشت:
Acidity (g/lit CaCO3)) = P×B×50/V)
Acidity (mg/lit CaCO3) =( P×B×50000/V)

روش کار:
اسیدیته متیل اورانژ(اسیدیته قوی)
25 میلی لیتر از نمونه را به داخل یک ارلن مایر ریخته و 2قطره شناساگر متیل اورانژ را به آن اضافه
کنید اگر کمتر از 4,8 باشد محلول قرمز روشن خواهد بود .جهت حذف کلر آزاد به محلول 1قطره
محلول تیوسولفات اضافه کنید .سپس محلول را توسط سود 0,02 نرمال تا ظهور رنگ نارنجی زرد که
4/5است،تیتر کنید میلی لیترهای سود مصرفی را یادداشت کنید.  pH مشخصه
محاسبه:
منظور می گردد. M مقدار P محاسبه دقیقاً نظیر اسیدیته فنل است فقط با این تفاوت که به جای

متیل اورانژ Acidity (mg/lit CaCO3) =( M×B×50000/V)

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)سایت کمپ کروپ

در تاریخ : 2014-04-16 06:04:52


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید