اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری اسیدیته Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری اسیدیتهمواد و محلولهای مورد نیاز:
الف- شناساگرها
۱٫ الف- متیل اورانژ: ۰/۵ گرم متیل اورانژ را در یک لیتر آب مقطر حل می کنند.
درجه حل کرده و به آن  یک گرم فنل فتالئین را در۱۰۰میلی لیتر الکل۹۵درصد
۱۰۰میلی لیتر آب مقطر جوشیده و سرد شده می افز ایند .سپس قطره قطره محلول ۰,۰۲ نرمال
هیدروکسید سدیم اضافه می کنند تا رنگ صورتی کمرنگی ظاهر شود.
ب – محلول ۰,۰۲ نرمال هیدروکسید سدیم :این محلول بهتر است در ظرف پلی اتیلنی نگهداری
موجود در هوا باید در پوش آن کاملاً بسته باشد. CO2 شود در ضمن جهت جلوگیری از تاثیر
  را در آب مقطر حل کرده و Na2S2O35H2O ج- محلول ۰/۱ نرمال تیوسولفات سدیم ۲۵ گرم  
حجم آنرا به یک لیتر برسانید.

د- در صورت ضرورت می توان محلول ۰,۰۲ نرمال هیدروکسید سدیم را به کمک محلول پتاسیم – بی فنالات
)استاندارد نمود. KHC8H4O4 (

عوامل مداخله کننده:

یکی از عوامل مهمی که بویژه در آبهای ضد عفونی شده اسیدی،در امر تعیین اسیدیته آب مداخله می
نمایند کلر آزاد است که توسط تیوسولفات سدیم خنثی می شود.
روش کار:
اسیدیته فنل فتالئین در دمای معمولی:
۲۵ لیتر از نمونه را به داخل یک ارلن مایر ۲۵۰ ریخته حدود سه قطره معرف فنل فتالئین به آن اضافه
  نمونه کمتر از۸/۳ باشد محلول بیرنگ خواهد بود .جهت حذف کلر آزاد به محلول یک pH کنید اگر
قطره محلول ۰,۱ نرمال تیوسولفات سدیم اضافه کنید.
توسط بورت قطره قطره محلول ۰,۰۲ نرمال سود را به محلول اضافه نمایند تا رنگ ارغوانی روشن مایل
به صورتی کمر نگ که مشخصه ۸,۳ است آشکار گردد .میلی لیترهای سود مصرف شده را یادداشت
کنید.
محاسبه:
مصرفی در تیتراسیون NaOH  :میلی لیترهای P
مصرفی NaOH  :نرمالیته B
حجم نمونه مصرفی(۲۵میلی لیتر) : V
نرمالیته اسیدیته آب D
P×B=V×Dبرابر با  D=P×B/V

H نرمالیته اسیدیته آب مربوط به غلظت پروتونها و آن هم برابر گرم در لیترهای +
است از اینرو میتوان چنین نوشت:
با وصف اینکه با توجه در ترکیبات اسید کربنیک و کربنات کلسیم ، ۲گرم ئیدروژن معادل ۲۰۰ گرم
کربنات کلسیم است رابطه فوق را به ترتیب زیر می توان نوشت:
Acidity (g/lit CaCO3)) = P×B×۵۰/V)
Acidity (mg/lit CaCO3) =( P×B×۵۰۰۰۰/V)

روش کار:
اسیدیته متیل اورانژ(اسیدیته قوی)
۲۵ میلی لیتر از نمونه را به داخل یک ارلن مایر ریخته و ۲قطره شناساگر متیل اورانژ را به آن اضافه
کنید اگر کمتر از ۴,۸ باشد محلول قرمز روشن خواهد بود .جهت حذف کلر آزاد به محلول ۱قطره
محلول تیوسولفات اضافه کنید .سپس محلول را توسط سود ۰,۰۲ نرمال تا ظهور رنگ نارنجی زرد که
۴/۵است،تیتر کنید میلی لیترهای سود مصرفی را یادداشت کنید.  pH مشخصه
محاسبه:
منظور می گردد. M مقدار P محاسبه دقیقاً نظیر اسیدیته فنل است فقط با این تفاوت که به جای

متیل اورانژ Acidity (mg/lit CaCO3) =( M×B×۵۰۰۰۰/V)

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)سایت کمپ کروپ

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۲

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *