اصطلاحات محیط زیستی

اصطلاحات محیط زیستی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اصطلاحات محیط زیستی

اصطلاحات محیط زیستیاصطلاحات محیط زیستی
اصطلاحات:
۱-ریزش بیوفیلم Sloughing: به علت رشد زیادبیولوژیکی پس ازمدتی اکسیژن به لایه تحتانی بیوفیلم نمی رسد،درنتیجه میکروارگانیسم های تحتانی واردفازخودخوری شده واین امر موجب کنده شدن  بیوفیلم می شود.
۲) مردابی شدن سطح صافی چکنده     ponding: رشدبیش ازاندازه میکروارگانیسم ویا گرفتگی بستردرسطح صافی راگویند.
   روشهای رفع پدیده مردابی شدن:
·        افزایش بار هیدرولیکی ورودی
·        کاهش بار آلی ورودی «BOD» 
·        استفاده از جت آب
·        استفاده از کلردرسطح فیلتر
·        خاموش کردن فیلتر جهت خشک شدن سطح بستر
۳ ) یخ زدن icing       :
     این پدیده در اثرکم شدن حرارت رخ می دهد.
   روشهای رفع پدیده  یخ زدن :
  کاهش بازگردش پساب برروی صافی
  استفاده ازجت آب داغ
۴) افزایش حشرات وناقلین به خصوص مگس flying flies :
   دلیل اصلی آن رطوبت ناکافی بستراست وبه روشهای زیرمی توان آن رارفع نمود:
·   افزایش بار هیدرولیکی
·   بازکردن اریفیسهای مسدودشده
·   استفاده ازکل  mg/l2-1 به مدت چند ثانیه درفیلتر
«میکروبیولوژی برکه های تثبیت فاضلاب»
Stabilization pond
برکه های تثبیت ازقدیمی ترین روشهای تصفیه فاضلاب می باشد.انواع این برکه ها عبارتند از:
۱) برکه های بی هوازی
۲) برکه های اختیاری
۳) برکه های تکمیلی
۴) برکه های هوازی
۵) لاگونهای هوادهی شونده
برکه های اختیاری :
متداول ترین برکه های تثبیت هستند که ۵/۲-۱ مترعمق دارند ،وازسه لایه تشکیل می شوند.لایه نوری یا سطحی ،دراین لایه به علت وجودنورخورشید جلبکها عملیات فتوسنتزراانجام می دهندودرسطح برکه رشد می کنند،(نتیجه فتوسنتز جلبکها اکسیژن است).لایه میانی یااختیاری،دراین لایه باکتریهای اختیاری وجوددارند که موادآلی فاضلاب را مورد تجزیه قرارمی دهند.بااستفاده ازاکسیژن تولیدشده توسط جلبکها این عمل صورت می گیردو CO2تولیدمی شود که این CO2 تولیدشده نیزمورداستفاده جلبکها قرارمی گیرد.به این رابطه متقابل جلبک وباکتری رابطه هم افزایی گفته می شود.
  لایه بی هوازی درپایین ترین قسمت برکه قرارداردکه فرایندبی هوازی درآن بخش اتفاق می افتد.
·  برکه های بی هوازی :۹-۵/۲مترعمق دارندوزمان ماندآنها۵۰  -25روزمی باشد،یک مرحله پیش تصفیه محسوب می    شوندوباعث حذف جامدات معلق وکاهش بار آلی فاضلاب می شوند.
·  برکه های هوازی:۳/۰-۵/۰مترعمق دارندوزمان ماندشان ۳-۵ روز می باشدوبیشتربه منظوررشدجلبک به کار می   روند.
·  لاگونهای هوادهی شونده :۲-۹مترعمق دارندوزمان ماندشان کمتراز ۱۰روزمی باشد .وهدف ازکاربرد از   آن تصفیه فاضلاب قوی یا بارآلی  زیادمی باشد.
· برکه های تکمیلی:برکه های کم عمقی هستند که  معمولأ آخرین مرحله تصفیه محسوب می شوندوجهت گندزدایی فاضلاب به کار می روند این برکه ها ۲-۱مترعمق دارندوزمان ماندشان ۲۰روزاست
  مهمتربن جلبکهای برکه تثبیت:
   کلامیدوموناس،اوگلنا،کلرلا،سندسموس،اوسیلاتوریا،میکروسیستیس
«فرایند بی هوازی»
فرایند بی هوازی از سه مرحله تشکیل شده است:
۱-هیدرولیز:درهیدرولیزمولکولهای بزرگ به مولکولهای کوچک یامونومرتبدیل می شوند،مانندتبدیل چربی به اسیدچرب یاپروتئین به اسیدامینه
۲-اسید سازی (تخمیر):درمرحله تخمیرمونومرهابه استات ،هیدروژن و CO2تولید می شوند.
۳-متان سازی :دراین مرحله گازمتان تولید می شود،۷۰% ازطریق استات و۳۰% ازطریق هیدروژن تولیدمی شود.میکروارگانیسم هایی که در مراحل هیدرولیزواسیدسازی راانجام می دهندمشابهندوهمه آنها بی هوازی اجباری یااختیاری هستندمثل کلستریدیوم،بیفیدوباکتریوم،لاکتوباسیلوس،اشرشیاکلی،دی سولفوویبریو.اما میکروارگانیسم هایی که متان تولید می کنند جزآرشی باکتری ها هستند و بی هوازیند مانند: متانوباکتریوم ،متانوباسیلوس،متانوکوکوسومتانوتریکس.

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۷:۰۴:۲۵

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *