اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس چیست؟ Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس چیست؟اسمز معکوس چیست؟
rnrn
اسمز معکوس(به انگلیسی: Reverse osmosis) فرآیندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفادهrnمی‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آبrnبطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت بالاتر به غلظت پائین‌تر جریان می‌یابد. اینrnپدیده تا زمانی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. درrnحالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاریrnبرابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد.rnدر صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد جهت جریان طبیعی آب معکوسrnخواهد گردید.
rnrnدر این روش آب با فشار از میان غشاییrnگذرانده می‌شوند که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می کند. نیم تا دو سوم آبrnپشت این غشا باقی می ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌هایrnاسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال استفاه می‌کنند.
rnrnهمچنین بهترین روش نمک زدائی از آبهایrnلب شور استفاده از فرآینداسمز معکوس میباشد، زیرا سیستم پیچیدهای نداشته و راهبری آنrnقابل کنترلتر از دیگر روشها میباشد و با توجه به توسعه روشهای پیشرفته تولیدrnغشاهای پلیمری، بهکارگیری این روش توجیه بیشتری دارد.
rnrnصنایع امروز برای تصفیه آب موردrnاستفاده در بخشهای تولید بخار و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانیrnمی برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشاء باrnروزنه های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که ملکولهایrnخنثی را براحتی از خود عبور می دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارایrnاملاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریانrnورودی یا خوراک (Feed) بهrnدو جریان آب تصفیه شده
rnrn(Permeate) و پساب غلیظ (Reject) یا (Brine) تبدیل می شود.
rnrn

اساس کارrnاسمز معکوس
rnrnفرض کنید دو ظرف، یکی حاوی آب نمک (۱)rnودیگری حاوی آب خالص (۲) توسط یک لوله به یکدیگر متصل بوده وهر دو دارای ارتفاعrnمساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیمrnو کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقالrnیافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین این دو ظرف و در مسیرrnجریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند،rnیونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. لذا برای برقراری تعادل در غلظت، آب خالص ازrnظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) انتقال می یابد و این عمل تا آنجا ادامه می یابدrnکه افزایش ارتفاع حاصله در ظرف آب نمک، فشار مضاعف ایجاد کرده و اجازه انتقال آبrnاز ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) را ندهد. این فشار را فشار اسمزی می گویند وrnطبق قانون Vant Hoff تابعیrnاست از غلظت نمک در هر دو ظرف غشاء.
rnrnانتخابrnغشاء
rnrnدر سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین وrnحساسترین قسمت دستگاه می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم باrnضخامت غشاء و قطر سوراخهای آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با موادrnشیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد vسوب گذار و زیست کشها (Biocides) واکنش ندهد.
rnrnعوامل مؤثر در مقایسه غشاءها عبارتندrnاز:
rnrn. قطر سوراخها. ضخامت. مقاومت در مقابل مواد شیمیایی. قیمت. افت فشار. شرکت سازندهrnrnسعی می شود آب قبل از ورود به دستگاهrnاسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی گردد. ولی با این حال لازم است پیش از انتخاب غشاءrnعملیت پایلوتی صورت پذیرد. به علت کیفیت بسیار عالی آب خروجی از سیستم اسمز معکوسrnامروزه بیشتر صنایع از این روش، بجای بکارگیری سیتمهای تعویض یونی استفاده می کنند. زیرا مبادله کننده های یونی به علتrnمصرف زیاد مواد شیمیایی و رزین، دارای هزینه راهبری و نگهداری زیادی می باشند.
rnrn 
rnrn 
rnrn 
rnrn
rn

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۷:۰۴:۴۵

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *