استاندارد روش نمونه ‏گیری از پس‏آبهای صنعتی

استاندارد روش نمونه ‏گیری از پس‏آبهای صنعتی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

استاندارد روش نمونه ‏گیری از پس‏آبهای صنعتی

استاندارد روش نمونه ‏گیری از پس‏آبهای صنعتیrnrn  استاندارد روش نمونه‏ گیری از پس‏آبهای صنعتی
rnrn  1 ـ هدف و دامنهrnکاربرد
rnrn هدف از ارائه این استانداردrnتعیین روشی جهت نمونه‏گیری از پس‏آبهای صنعتی است که در آن اصول مشخصی برایrnیکنواخت کردن روشهای مختلف نمونه‏گیری تدوین شده و این روش در مقیاس عمومی قابلrnاجراء بوده و در موارد خاص نیز احتمالا کاربرد خواهد داشت .
rnrn  2 ـ اصطلاحات وrnتعاریف
rnrn 2-1 نمونه‏گیری :rnواژه نمونه‏گیری که در این استاندارد بکار می‏رود عبارتست از برداشتن قسمتی ازrnپس‏آب که نمایانگر کل پس‏آب مورد نظر باشد .
rnrn 2-2 فاضلاب خام ۱ : عبارتست ازrnآبی که پس از ورود به واحد صنعتی و گردش در مراحل مورد نظر به مواد موجود آلودهrnمی‏گردد .
rnrn 2-3 پس آب صنعتی ۲ : فاضلابی استrnکه عمل پالایش جهت کاهش آلودگی در مورد آن انجام گرفته است .
rnrn  3 ـ نکات مهم درrnنمونه‏برداری ۳
rnrn 3-1 هدف اصلیrnنمونه‏گیری بدست آوردن قسمت کوچکی از پس آب صنعتی است که نمایانگر خصوصیات واقعیrnپس آب باشد و مهمترین عوامل اساسی برای رسیدن باین مقصود عبارتند از :
rnrn " نقطه نمونه‏گیری "rn, " زمان و تناوب نمونه‏گیری " , " حفظ ترکیبات نمونه تا زمانrnاجرای آزمایش ."
rnrn 3-2 در هر روشrnنمونه‏برداری قواعد عمومی زیر باید بکار رود :
rnrn 3-2-1 نمونه‏ها بایدrnنشان دهنده وضعیت موجود در نقطه‏ای باشد که از آن محل برداشت انجام گرفته است .
rnrn 3-2-2 نمونه‏ها بایدrnدارای حجم مناسب به نحوی باشد که امکان تجدیدپذیری آزمون به تعداد مورد نظر در روشrnآزمون مربوطه فراهم گردد .
rnrn 3-2-3 نمونه‏ها بایدrnطبق روشی جمع‏آوری , بسته‏بندی و حمل و نقل گردد که مراقبتهای لازم جهت تأمین عدمrnتغییر در ترکیبات و خصوصیات ویژه آن تا مرحله تجزیه در آزمایشگاه درباره آن اعمالrnشده باشد .
rnrn  4 ـ نقطه نمونه‏rnگیری
rnrn نمونه‏گیری از پس آب یک واحدrnصنعتی تنها در یک نقطه مخصوص باید انجام پذیرد و آن نقطه‏ای است که پس آب از محوطهrnکارخانه خارج و به بیرون تخلیه می‏گردد .
rnrn  5 ـ تناوب نمونه‏rnگیری
rnrn 5-1 در صورت نیازrnبه شناخت تغییر در ترکیبات پس آب صنعتی در حین دوره مشخص مثلا زمانی که تخلیه پسrnآب به حداکثر مقدار خود می‏رسد , نمونه‏گیری باید در تناوبهای متناسب و کوتاهrnمانند هر پنج , ده , پانزده و یا ۳۰ دقیقه انجامrnپذیرفته و سپس مورد آزمون قرار گیرد .
rnrn 5-2 برای مطالعه میانگین وضعیت‏ها , نمونه مرکب ۴ برای یک دورهrnکار روزانه واحد صنعتی و یا یک دوره معمول ۲۴ ساعته و یا یکrnدوره تولید باید جمع‏آوری گردد .
rnrn چنین نمونه مرکبی باید با تناوبrnمشخص از کانال عمومی تخلیه پس آب واحد صنعتی جمع‏آوری و مخلوط شده و حجم نمونه‏هایrnانفرادی باید متناسب با حجم پس آب جاری در لحظه نمونه‏گیری انتخاب گردد .
rnrn 5-3 تناوب نمونه‏گیریrnبستگی به تکرار تغییرات در ماهیت پس آب و حجم جریان آن دارد و در چنین مواردی بایدrnدقت کافی به نحوی مبذول گردد که نمونه برداشته شده معرف مقدار حقیقی مواد جامدrnمعلق نیز باشد .
rnrn 5-4 در هر صورت درrnبیشتر موارد , نمونه‏گیری با تناوب یک ساعته توصیه می‏گردد .
rnrn  6 ـ وسیله نمونه‏rnگیری
rnrn 6-1 سطل با آسترrnداخلی لعابی و یا چینی که پوشش آن سالم و بدون شکستگی باشد و یا هر ظرف شیشه‏ایrnدیگر برای نمونه‏گیری مناسب می‏باشد .
rnrn 6-2 ظرف نمونه‏گیریrnباید دارای دهانه گشاد بوده و حجم آن به اندازه‏ای باشد که محتوی آن را براحتیrnبتوان بداخل ظرف نمونه منتقل کرد بدون اینکه سرریز شده و یا قسمتی از آن خالیrnبماند .
rnrn 6-3 در صورت موجودrnبودن , از وسایل خودکار نمونه‏گیری نیز می‏توان استفاده کرد .
rnrn  7 ـ ظروف نگهداریrnنمونه
rnrn 7-1 بطری‏های درب‏دار شیشه‏ای با دهانه گشاد به حجم دو تا سه لیتر جهتrnنگهداری نمونه مناسب است .
rnrn 7-2 بطریهایrnنگهداری نمونه باید ابتدا با اسید شستشو و سپس با آب مقطر آبکش گردد .
rnrn 7-3 در صورت حمل نمونه به مسافات دور باید کلیه مراقبتهای لازم برایrnجلوگیری از شکستن بطریها در حین انتقال انجام پذیرد .
rnrn  8 ـ روش کار
rnrn 8-1 در نمونه‏گیریrnاز پس آبی که دارای مواد جامد معلق است باید نهایت دقت بنحوی بعمل آید که نمونهrnبرداشته شده معرف مقدار حقیقی این گونه مواد در زمان نمونه‏گیری باشد .
rnrn 8-2 نمونه‏گیریrnنباید از کتاب پس آب و یا با خراشیدن رسوبات کف کانال انجام گیرد .
rnrn 8-3 نمونه باید بهrnآرامی و بدون ایجاد حبابهای هوا برداشته شود .
rnrn 8-4 وسیلهrnنمونه‏گیری را وارد جریان پس آب کرده و آن را در نقطه‏ای که بفاصله  از کفrnکانال قرار دارد , پر کنید .
rnrn 8-5 نمونه‏هایrnانفرادی را باید در ظرفی شیشه‏ای و یا لعابی تمیز و خشک که گنجایش آن متناسب باrnحجم نمونه مرکب است خالی کرد . مقدار نمونه مورد نیاز برای آزمون از این ظرفrnبرداشته شده و در حین عمل لازم است نمونه مرکب کاملا مخلوط شود تا مواد جامد آنrnبحالت معلق در آید .
rnrn 8-6 بطریهایrnنگهدارنده نمونه را قبلا یا پس آب شستشو داده و سپس به کمک وسیله نمونه‏گیری طوریrnپر کنید که در بالای آن حباب کوچکی جهت جلوگیری از شکستن بطری در اثر انبساط نمونهrn( ناشی از تغییرات بعدی حرارت ) خالی بماند .
rnrn 8-7 در صورت نیازrnمقدار لازم از مواد محافظت کننده ترکیبات نمونه را بر روی آن ریخته و درب بطری راrnببندید .
rnrn یادآوری : در صورتیکه باید ازrnمحافظت کننده‏های شیمیائی مشخص شده در روش آزمون استفاده گردد , لازم است مقدارrnتعیین شده محافظت کننده را فقط به آن قسمت از نمونه که برای آن آزمون در نظر گرفتهrnشده است اضافه و بقیه نمونه دست نخورده باقی بماند .
rnrn 8-8 هر بطری نمونهrnباید برچسب‏گذاری شده و اطلاعات زیر بر روی آن نوشته شود :
rnrn 8-8-1 محل نمونه‏گیری
rnrn 8-8-2 زمانrnنمونه‏گیری به روز و ساعت
rnrn 8-8-3 نام مواد شیمیائی محافظت کننده افزوده شده
rnrn 8-8-4 درجه حرارتrnنمونه در حین برداشت
rnrn یادآوری : آزمونهای درجه حرارتrn, رنگ و بو , سولفیدهای نامحلول و کلر باقیمانده باید در صورت نیاز به آزمون درrnمحل انجام گرفته و نتیجه آن بر روی برچسب قید گردد .
rnrn  حفظ ترکیبات نمونه
rnrn 9-1 روش یکسانیrnبرای نگهداری آزمونه جهت تمام آزمونها موجود نبوده و بستگی به نوع آزمون مورد نظرrnدارد ولی اغلب نمونه‏ها را می‏توان برای حفظ ترکیبات موجود در داخل جعبه‏ای باrnجدار عایق‏بندی شده که محتوی یخ است در حرارت ۳ تا ۴ ساعت قبلrnنگهداری خواهد بود .
rnrn 9-2 به نمونهrnبرداشته شده جهت آزمون مجموع سولفیدها مقدار دو میلی‏لیتر محلول ۲۲ درصد استات رویrnبازاء هر لیتر نمونه اضافه کنید .
rnrn 9-3 نمونه برداشتهrnشده جهت آزمون فنل را به وسیله اسید اورتوفسفریک در مجاورت معرف متیل اورانژ به PH پائین‏تر از چهار رسانیده و بازاء هرrnلیتر نمونه مقدار یک گرم سولفات مس افزوده و در حرارت ۱۰-۵ درجه سانتیگرادrnنگهداری نمائید .
rnrn این نمونه باید حداکثر طی ۲۴ ساعت پس ازrnزمان جمع‏آوری در معرض آزمون قرار گیرد .
rnrn 9-4 نمونه برداشتrnشده جهت آزمون سیانید را به وسیله ئیدراکسید سدیم به PH بالاتر از ۱۱/۰ رسانیده و درrnمحل سرد نگهداری کنید .
rnrn 9-5 جهت تثبیتrnفلزات سنگین در صورتیکه نمونه اسیدی قوی نباشد , مقدار ۵ میلی‏لیتر اسیدrnنیتریک غلیظ بازاء هر لیتر اضافه کنید .
rnrn 9-6 به نمونه‏هایrnبرداشته شده جهت آزمون روغن و چربی برای جلوگیری از فعالیت باکتریها مقدار ۵ میلی‏لیتر اسید سولفوریک ( یک به یک ) بازاء هر لیتر اضافه نمائید .
rnrn 
rnrnrnrnrn rn rn  
rn rn rnrnrn

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۰۱

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *